Frågor & Svar

Här kan du läsa svar på frågor som besökare har ställt.

Om det efter att du har läst svaren fortfarande finns frågetecken för ditt eget vidkommande och som du vill veta mer om, kan du ställa en egen fråga.
Om frågan har ett allmänt intresse kommer vi att lägga ut frågan och svaret på denna sida.

Ställ en egen fråga

Frågor:

1. Vad betyder "andlig vetenskap"? 2003-02-03

2. Hur fungerar den fria viljan? Finns det något individuellt Jag, och hur fungerar det? 2003-10-04

3. Varför skall man inte förändra världen utan sig själv? 2003-10-12

4. Finns det fler Martinus i världen? Eller är han den ende upplyste? Vilken skapelseberättelse är det som gäller i Martinus värld? 2003-10-18

5. Kan man kalla Martinus kosmologi för sekt? Hur blir man i sådana fall medlem? 2004-01-25

6. Förklara ordet upplysning? 2004-10-28


Girlang

Svar:

1. Fråga: Vad betyder andlig vetenskap?

Svar: Martinus menar att allt i naturen är lagbundet och logiskt. Vi ser hur planeterna kretsar runt solen i bestämda banor, hur det bildas mönster i snökristallerna på våra fönster kalla vinterdagar och hur solen får vår hud att bli brun som beskydd på sommaren.
Men han menar att denna naturens lagbundenhet inte bara finns i den yttre materien, utan även genomsyrar vårt eget inre, där tankar, vilja och känslor finns. Denna vår inre, osynliga sida, definierar Martinus som vår andliga sida.
Martinus andliga vetenskap är en vetenskap om denna vår andliga sida, vår inre värld.
Läs mer>>

2. Fråga: Hur fungerar den fria viljan som martinus pratar om? var skriver han en utförlig beskrivning av den fria viljan? För han förutspråkar ju inte en deterministisk ödestro, men ändock en ödestro samtidigt som den fria viljan måste existera med tanke på en kärleksfull fader som inte tvingar på sina barn Hans åsikter, utan låter dem lära sig dem av egen erfarenhet genom att förstå livets lagar. Frågorna är allstå, först och främst: har jag förstått detta korrekt? och sedan: var finns en utförlig beskrivning om hur själen utför våra önskemål, eller med andra ord Jagets högsta vilja? Finns det något individuellt Jag? och hur fungerar det? Eller är vi bara helt sammansmälta med helheten? Vad jag är ute efter är tankar mot den mekaniska materalistiska deterministiska filosofin, som säger att alla våra tankar och handligar är förutspådda. 2003-10-04

Svar:

Hej!

Tack för dina frågor, som spänner över ett väldigt område! :-)

För att förstå dem helt och hållet måste man i princip läsa hela Livets Bog! Men vi skall försöka ge några ställen man kan börja läsa på, där ett exempel är en artikel om den fria viljan: "Har människan en fri vilja?", Kosmos 9-89.

Vi skall nedan försöka sammanfatta ödestanken i Martinus kosmologi, på några få rader.

Enligt Martinus går alla rörelser i kretslopp, som är illustrerat på symbol 15:

Varje rörelse, eller energi, som vi sänder ut går därför i en båge och återvänder till oss själva förr eller senare. Sänder vi ut en mörk handling, som ett dråp t.ex., återvänder denna handling till oss själva genom att vi själva blir dräpta. Samma gäller om det är en ljus handling vi utlöser, som att hjälpa någon i nöd t.ex., varmed även denna handling går i kretslopp och återvänder till oss, genom att vi själva kan bli hjälpta när vi behöver det. Han kallar detta lagen om orsak och verkan. Reinkarnationen är en grundpelare i denna process, som innebär att det vi sänder ut nu, kan återvända först i ett kommande liv - eller i det nuvarande - och på samma sätt kan vi ta emot handlingar vi sände ut förra livet, eller t.o.m. handlingar från flera liv tillbaka. Karman är inget "straff" utan livets pedagogik. Ingen kan göra orätt och ingen kan lida orätt. Se symbol 18 här:

Det står oss alltså helt fritt att utlösa vilka handlingar vi vill mot vår omgivning, men vi måste ta konsekvenserna av dem. Hur fria vi är, är alltså beroende av hur mycket vi känner till de kosmiska lagarna. Binder man andra, kommer man själv att bli bunden i kraft av lagen om orsak och verkan, som beskrivet ovan. Martinus egna ord:

"Naturligtvis har den kemiska sammansättningen av ämnena i vår organism oerhört stor betydelse för hela vår livsupplevelse. Men när materialistiskt inställda forskare vill göra dessa ämneskombinationer till det primära, till det som bestämmer vår livsföring och livsupplevelse och tankegång, vänder de upp och ner på livets faktorer. Men det är mycket naturligt, att de gör det, ty den fysiska vetenskapen är ju baserad på vad man kan uppleva med de fysiska sinnena, vad man kan väga och mäta och sönderdela, för att se hur det ser ut inuti. Men så länge man inte kan uppleva det osynliga som är den innersta orsaken till att tingen är sammansatta som de är och att ämnena och materierna har just den kemiska sammansättning som de har, så länge man inte känner de andliga materier, som finns bakom och genomtränger de fysiska materierna, så länge är ens viljas frihet tämligen begränsad. Friheten är nämligen beroende av vilken kunskap om livets både fysiska och psykiska lagar, men är i stånd att sätta bakom sin vilja, alltså vilken kunskap och färdighet man har som viljeförande kraft."
("Har människan en fri vilja? Kosmos 9-89)


Bra ställen om Jaget är följande:

En kort sammanfattning finns här: symbol 11

Den fulla texten finns i symbolbok 1, symbol 11. Här kan med fördel även förklaringen till symbol 6 läsas.

Övriga bra stycken är st. 304 och framåt, i Livets Bog II.

Webblänkar:
http://www.kundalini.se/martinus/reinkarnation.html
http://www.kundalini.se/martinus/varldsbild-ku.html

Artiklar och böcker kan beställas här:
http://www.varldsbild.se/

Det var kortfattat några ställen att börja läsa på, i detta stora ämne, och det bästa sättet att få klarhet i dessa ting är som sagt att läsa hela Livets Bog!

Lycka till!

Vänliga hälsningar
Marja & Anders

3. Fråga:
Martinus har förstås gjort ett fantastiskt arbete med alla texter. Men jag undrar, varför är det inte mera "Gandhi", dvs ut och agera för att förändra världen över honom? Trodde han att var och en måste förändra sig själv först? Eller uppmanar han till politisk kamp? eller är det något annat?
2003-10-12

Svar:

Hej och tack för din intressanta fråga!

Martinus gåva till mänskligheten var nedtecknandet av den andliga vetenskapen i Tredje Testamentet, Livets Bog.
Med hjälp av dessa kosmiska analyser kan människan nu själv, genom studier av dem, komma till förståelse av de eviga kosmiska lagarna som styr både universum och vårt eget liv. Han menade också att nu skulle inte människor längre hänge sig åt persondyrkan, utan alla skulle finna vägen till Gud genom "vardagens pyramid" dvs. genom sina egna handlingar.
Vägen till fullkomlighet sker när man blir till glädje och välsignelse för allt som man kommer i beröring med. Och det inkluderar verkligen allt.
Martinus menar att vägen till freden börjar inom varje människa, och det är där som förändringen måste ske först och främst. Känn dig själv och du känner världen.
Martinus skrev:
"Det budskap som det är vår mission att sprida, är inte en handelsvara som det kan göras reklam för. Det är en honung, som bina själva kommer till, när de längtar till den."
Från boken Samarbetsstukturen

Han rekommenderade inget "missionerande" eller politisk kamp utan daglig övning i nästakärlek.

Med vänlig hälsning
Marja & Anders

4. Fråga:
Finns det fler Martinus i världen? Eller är han den ende upplyste? Vilken skapelseberättelse är det som gäller i Martinus värld? 2003-10-18

Clas

Svar:
Hej Clas, och tack för dina frågor!
Om du menar om Martinus är den ende som har haft kosmiskt medvetande här på jorden, så menar han själv att Jesus också hade det.
Martinus svarar själv på frågan:

"Människorna på jorden kan indelas i två kategorier, de invigda och de oinvigda, av vilka den första gruppen utgöres av endast ett mycket litet antal väsen i förhållande till den andra gruppen. De invigda människorna på jorden är ännu endast mycket få, och om det gäller totalt invigda väsen, verkligen fullkomliga människor, skulle man, även om man räknade med alla dem som under tidernas lopp levat på denna jord, inte nå längre än till ett ettsiffrigt tal. Detta är en mycket liten procentdel, då man ju vet, att jordens samlade invånarantal idag skrivs med ett tiosiffrigt tal. "


Detta utdrag är från Martinus artikel "Två världar" Kosmos 10/03 och kan beställas från Världsbild Förlag.

Martinus fortsätter sedan i artikeln med att redogöra för de forna tidernas konstgjorda invigningar - i Egypten t.ex. - som bara var av begränsad natur och inte den fulla kosmiska invigningen. Han menar att de individer som fick denna begränsade konstgjorda invigning, fick det för att kunna se på utvecklingen ur ett högre perspektiv, och därmed kunna leda sina undersåtar framåt. De kunde se när de skulle vara stränga och när de skulle vara kärleksfulla för att vara till gagn för sitt folk som såg upp till dem som representant för Gud eller gudarna.

Så för att summera, menade Martinus att han och Jesus tillsammans med en handfull andra har varit de enda under årmiljonernas lopp som haft fullständigt kosmiskt medvetande. Men det är mycket viktigt att ha klart för sig att kosmiskt medvetande inte är något som bara var dem förunnat, enligt Martinus, utan är något som alla människor kommer att uppleva så småningom, och han har givit en grov tidsram på 3000 år, inom vilken alla människor på jorden kommer att ha utvecklat sig till att ha fullständigt kosmiskt medvetande.

Skapelseberättelse:
I sin världsbild beskriver Martinus eviga principer och lagar, förutan vilka livet vore en omöjlighet. En av dessa principer är "kontrastprincipen", som i korthet innebär att man inte kan uppleva någonting om man inte har upplevt dess kontrast dessförinnan. Att vi kan förnimma något "varmt" beror på att vi vet vad "kallt" är dessförinnan, och samma sak med "upp" och "ner" och så vidare. I och med detta är en "första upplevelse" en omöjlighet, och alla nya upplevelser är därför enligt Martinus baserade på tidigare upplevelser. Med detta ser man att livet aldrig har "startat" vid en viss tidpunkt, utan alltid varit till - dvs. livet är en evig realitet utan början eller slut, och därför också utan skapelseberättelse.
"Något" kan inte skapas ur ett "intet".

Litteraturtips:
Livets Bog (Bok) på nätet
Livets Bog på danska

Spiralkretsloppet

Med vänlig hälsning
Marja & Anders

5. Fråga:
kan man kalla Martinus kosmologi för sekt? hur blir man i sådana fall medlem?
maggan

Svar:

Hej Maggan, och tack för din fråga! Denna intressanta och berättigade fråga har ställts förr, och ställdes även till Martinus personligen. Här kommer både frågan han fick och dess svar:

"Fråga:
Varför har "Martinusrörelsen" inte ett passande namn med vilket den kan kännetecknas liksom de andra andliga rörelserna såsom Teosofi, Antroposofi, Inre Mission, Jehovas Vittnen etc.?

Martinus svar:
Då det inte under någon som helst form kring mitt andliga arbete existerar och heller aldrig någonsin kommer att existera förenings-, sekt- eller religionsbildning med uppställda lagar och föreskrifter, med sakrament och dopshandlingar etc., kommer det således här inte att vara någon som helst "rörelse" att ge namn.

Att mitt andliga arbete får fler och fler intresserade studiedeltagare och läsare betyder ändå inte, att dessa därvid kan uttryckas som ett organiserat, religiöst samfund. Att man studerar eller läser mina verk betyder lika lite att man därvid bildar menighet, sekt eller kyrka, som när man läser andra författares vetenskapliga verk. Då hela mitt andliga arbete endast går ut på att vara en undervisning eller en manifestation av kunskaper i form av världsbildens analyser och därigenom uppenbara betingelserna för nästakärleken eller den humana livsföring eller levnadsart, som gör människan identisk med världsfreden, kan mitt arbete således med sin intellektuella struktur aldrig någonsin bli en religion baserad på tro. Det kan däremot uteslutande bli en skola, en läroanstalt, en institution för vägledning och utbildning i livsvetenskap, varvid den utvecklade studeranden kan komma i kontakt med sin gudomliga omskapelse från djur till "människan i Guds avbild".

Detta mitt arbete är således för absolut alla sanningssökare, helt oberoende av vilken religion, nation eller ras de än tillhör. Mina analyser är liksom vilken som helst annan vetenskap absolut neutrala och opartiska.
Då mitt andliga arbete således är en manifestation av och en vägledning i världsbildens eviga analyser, kan det rätt och slätt bara betecknas som kosmisk vetenskap, som återigen är det samma som "andlig vetenskap", liksom de studerande av denna andliga vetenskap bara kan uttryckas som "andliga forskare". Att uttrycka mitt andliga arbete och dess intresserade forskare med någon annan beteckning kan bara vara uttryck för ett totalt missförstånd.

Kosmos 1-89 - 'Martinusrörelsen - har den ett namn?' "

Med vänlig hälsning
Marja & Anders

6. Fråga: Förklara ordet upplysning?

Svar:
Hej Naz!

Enligt Martinus finns det eviga lagar och principer som världsalltet vilar på. Några av dessa är t.ex. kontrastprincipen, kretsloppsprincipen, lagen om orsak och verkan eller karmalagen.
Vi som levande väsen är underställda dessa lagar och principer på samma sätt som vi är underställda samhällets lagar, som garanterar dess existens. Bryter man mot samhällets lagar får det konsekvenser för en själv, och så även när det gäller de kosmiska livslagarna.

Låt oss titta närmare på ett exempel:
Lagen om orsak och verkan, eller karmalagen, säger att all energi går i kretslopp och återvänder till den som sände ut den. Om någon t.ex. skjuter någon annan med en pistol, är denna handling en energi som sätts i rörelse. Denna rörelse går enligt karmalagen i kretslopp och återvänder så småningom till mördaren själv, som själv då blir mördad. På samma sätt kan någon hjälpa någon i en utsatt situation, och denna energi går då också i kretslopp och återvänder till sitt upphov genom att denna själv kan bli hjälpt när man befinner sig i nöd.

Karmalagen är alltså neutral. Mörka och ljusa energier är båda rörelser som går i kretslopp. Detta innebär att vi som levande väsen själva skapar vårt framtida öde, genom våra handlingar i nuet.

Martinus talar om något han kallar kosmiskt medvetande. För att förklara vad detta är kan vi göra följande liknelse:
Om vi symboliskt jämför de kosmiska lagarna som vår vardagliga verklighet som vi har omkring oss, med alla sina former och färger, kan man se oss människor som blinda. Blinda är omedvetna om färger och former, precis som vi är omedvetna om de kosmiska livslagarna. De saknar ett av sinnena: synsinnet.
Att få kosmiskt medvetande är detsamma som att få detta synsinne i funktion, och alltså kunna "se" sig omkring i världen, se alla former och färger, men det är då den kosmiska verkligheten med dess eviga lagar och principer man ser.

Att bli upplyst innebär alltså detsamma som att få kosmiskt medvetande. Att få kosmisk medvetande är, som ovan skisserat, detsamma som att få ett högre "synsinne" öppnat och bli medveten om en högre verklighet, där man "ser" de eviga kosmiska lagarna och bärande principerna på vilka hela världsalltet vilar.

Detta kosmiska medvetande får man i samma grad som man är i harmoni med och uppfyller livslagarna, vilket man gör i de sammanfattande orden: genom att älska sin nästa som sig själv, och vara till glädje och välsignelse för helheten.

Tips för vidare fördjupning:
Martinus: Kosmiskt medvetande
http://www.kundalini.se/martinus/?medvetande.html

Med vänlig hälsning
Marja & Anders

Sidan uppdaterad 2009-08-18