Om yoga och yogabesläktade konstlade andliga övningar ur ett andligtvetenskapligt perspektiv

På danska tack!

Vad är yoga?

Yoga, som innehåller både kroppsrörelser, meditation och andningsövningar, är ett komplement till den indiska religionen och har alltid blivit behandlat som sådant i Indien. Yogans mål och syfte är att förena den individuella själen med universellt medvetande eller den osynliga alltgenomträngande Brahman, som är detsamma som Gud.
Yoga är koncentrationsövningar i att försöka forcera sin primära pol, den maskulina i mannen och den feminina i kvinnan, att nå den sekundära, den feminina i mannen och den maskulina i kvinnan. Vår primära pol har sitt säte i våra könsorgan och den sekundära i hjärnområdet och syftet med yogaövningar är att få den maskulina och den feminina polen inom oss förenas dvs. sammansmälta till ett helväsen. Läs mer under rubriken Manligt - kvinnligt - mänskligt

De yogaövningar som finns kvar idag är bara fragment från gamla hemliga läror och ingen har längre grundkunskapen om dessa, men de är inte mindre farliga för det. Eller är det kanske just p.g.a. det.
Det som dessa övningar syftar till och alltså är gjorda för - vare sig man har det som intention eller inte - är att med ritualer och "tvång" forcera upp den primära polen, som är en lysande utlöpare eller ljuspelare i ryggradsslutet och som stiger upp mot hjärtat allt efter vår utveckling. Det är polen i könsregionen, ljuspelaren i ryggmärgen som kallas för "kundaliniormen" eller "den vita kobran", som indiska yogin i årtusenden har försökt att med hjälp av hemliga avancerade och farliga yogaövningar, forcera upp mot den andra polen i huvudet.

"Kundaliniormen" är alltså en hemlig symbol för att inte okunniga skulle komma dessa hemligheter på spåren och för att de farliga övningarna inte skulle hamna i orätta händer. Den riktiga förståelsen saknas hos majoriteten av dagens gurun, och man behöver ha andligtvetenskaplig kosmologi till hjälp för att förstå innebörden av dessa hemliga läror. De österländska lärorna talar om att Shakti, den kreativa feminina kraften, skall förenas med den maskulina Shiva, det rena medvetandet, men ger ingen förklaring på vad det innebär.
Forntida yogin hade ju inte sin primära pol, dvs. "ljuspelare", där vi har den idag och många av dem lyckades aldrig att forcera den upp högt nog — trots strävanden hela livet — att möta den motsatta polen, eller ljuspelaren, som kanske inte ens hade förbundits med den fysiska hjärnan då.
Övningarna, och speciellt då andningsövningarna, går ut på att "värma kundaliniormen", ljusutlöparen, för att få den att — ofta med oerhörd kraft — rusa upp i hjärnan, där den spränger "mödomshinnan" som finns i "intuitionskroppsfostret", enligt den andliga vetenskapen, och man får en stark ljusupplevelse när polerna möter varandra. Det är, som alla nog kan förstå, livsfarligt och "säkringarna" utefter ryggraden kan "gå" en efter en.
Martinus, den danske författaren till Livets Bog, förklarar:

"Då alla andliga funktioner är av 'elektrisk' natur, kan de endast komma till fysisk utlösning eller reaktion genom ett 'lednings-' eller 'antennsystem'. Ett sådant har individen just i sitt hjärn- och nervsystem. Då detta system består dels av fysiska och dels av andliga energier, kan det ställas in på olika finhetsgrader och därigenom bringas i kontakt med motsvarande grader av fysiska eller andliga energier eller energivågor." (LB I, st. 224. Mer om detta i min artikel "Om österländska metoder")

Vad händer idag?

Den primära polen har under dessa årtusenden stigit uppåt alltefter vår utveckling, och det är just därför dessa övningar är så farliga för oss. Det krävs inte längre så stora ansträngningar innan man kan få "ljuspelaren" att röra sig. Och när den forceras, genom t.ex. meditation, upplevs det som en gungande och ibland även som en roterande rörelse i ryggraden.

Det finns en visdom värd att beaktas i det som Martinus har berättat om sitt andliga elddop:

"Ett enda steg till, en enda bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden skulle med blixtens oerhörda kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro.[…] Jag befann mig i ett hav av ljus." (Från boken "Kring min missions födelse")

Det finns berättelser om människor som bokstavligen brunnit upp av ett plötsligt kundalinigenombrott i konstlade övningar. Man leker alltså med energier av oanade mått.

Det behöver inte alltid bli så dramatiskt som ovan, men en av de mest förekommande biverkningarna hos män, när "energin" börjar löpa amok och man förlorar kontrollen över den, är att de får svårigheter med att få erektion och en del kan t.o.m. bli helt impotenta. Det sexuella centret har kollapsat. Det är en tragedi som de aldrig kommer över, och hela deras sexuella liv blir därmed ödelagt. Hos kvinnor får det en liknande effekt.

Meditation och koncentration

Överdriven ansträngning eller koncentration är ju farligt vad man än gör.
Koncentration betyder utestängning av allt som inte rör föremålet för koncentrationen, enligt Martinus.
Att koncentrera sig, på för oss nya områden som t.ex. tänka eller meditera kärleksfullt på vår nästa, är en oerhörd ansträngning för vårt nya späda andliga organ. Mer än 5 minuters sådan koncentration klarar de flesta av oss inte av ännu i ett sträck, menar Martinus, som rekommenderar denna kärleksfulla meditationsövning.
Det är alltså en ny talang vi försöker öva upp med yoga/meditation eller tankekoncentration. Överanstränger man sig kan den nya lilla "talangplantan" bli skadad eller drabbas av en kortslutning. Precis som när en människa drabbas av kortslutning när denne har gått över sina fysiska gränser, som så många nuförtiden gör, och drabbas av t.ex. kroniskt trötthetssyndrom. Man möter alltså en "vägg".
Den lilla koncentrationsförmåga man hade innan upplevs också som bortblåst av dem som har drabbats av en kortslutning i båda fallen. Det skapar naturligtvis svårigheter i det sociala livet, de flesta kan inte längre försörja sig själv, eller så sker återhämtningen mycket långsamt.

Meditation betyder: att sitta ner och reflektera över de stora livsfrågorna. (meditation lat. medita_tio, eftertanke, begrunda).

Att fullt dagsmedvetet, som Martinus gjorde vid sin invigning, sitta och tänka över de stora livsfrågorna eller tänka på Gud betyder att man har kontroll på sig själv och sina tankar.
Djupmeditation där man går in i en slags trance eller släpper kontrollen över sina tankar, varnar Martinus för.
Det finns alltså en stor skillnad mellan dagsmedvetna tankar, meditation, och att släppa kontrollen över sina tankar, djupmeditation, vilket man gör om man fokuserar på ett objekt för att bli fri från sina tankar, eller rabblar mantran eller andra fraser. Då kan vilken "tjuv" som helst slinka in obemärkt i vår "boning", eller så kan man råka se en ljusglimt för tidigt, som man ännu inte var mogen nog för att se.
"Det kan således vara mycket farligt att meditera, om man är helt okunnig om lagarna för den kosmiska strukturen" skriver Martinus i boken Meditation kap. 11.

För tidig beröring med de högsta andliga energierna

Elektriska upplevelser, intensiv hetta i kroppen, extaskänslor och inre ljusfenomen är försymptom och tecken på att "ormen", ljuspelaren, har börjat stiga genom ryggmärgen, vilken är ledningskanal för det elektriska systemet.
De som har drabbats av en kortslutning har upplevt det som att de har fått "tusen volt" genom kroppen, med olika former av fysisk eller psykisk ödeläggelse som följd.

"Det är möjligt att genom tankekoncentration träna upp sig till ett slags andlig extas, under vilken man upplever ett strålande ljus och har visioner och uppenbarelser. Man kommer då liksom i blixtljus i beröring med de högsta andliga energierna. Men denna till synes sköna ljusupplevelse sätter också 'tröskelns väktare' i funktion. Denna konstlade beröring med de kosmiska energierna är varken invigning eller den stora födelsen." (Från Martinus bok "Kosmiska glimtar" kap. 4.)

I Livets Bog VI st. 2000 kan man läsa om risker med "oberättigat inträngande i det allra heligaste", som de konstlade andliga övningarnas syfte är. Man försöker att beträda "det allra heligaste" utan att ha de rena "bröllopskläderna" på, som innebär att man inte har frigjort sig från sina lägre djuriska tankeklimat. Eller det som österlänningar betecknar som "egot".

Jag har träffat många som läst Livets Bog 1-7 av Martinus och som menar att det bara skulle vara människor med stor andlig fåfänga som söker sig till konstlade andliga övningar för att bli något "stort andligen". Det visar inte min forskning. Tvärtom har majoriteten av dem aldrig hört talas om det riktiga syftet med yoga och har heller ingen aning om andlighet överhuvudtaget. De som söker sig till de konstlade andliga övningarna idag är från alla samhällskategorier; allt från unga skolelever, "hälsofreaks", artister, idrottsmän, från "vanligt folk" till riksdagsmän och chefer i höga befattningar i det svenska näringslivet. De har ingen kunskap om någon "andlighet" eller österländsk yogafilosofi överhuvudtaget, utan kan vara både vanliga "materialister" och/eller ateister! Det finns t.o.m. meditationsrum i Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg. De kan m.a.o. vara "vem som helst". Och de som drabbas av kortslutningar eller psykoser kan inte förstå att det kanske var övningarna som satte igång en process inom dem. Man kopplar naturligtvis inte ihop sina symptom med något man inte känner till är en typisk biverkning av yogaövningar där meditation och andningsövningar ingår.

Konklusion

Det är alltså få som känner till syftet och målet med dessa yogaövningar. De får med andra ord "falsk varuinformation", av sina gurun och terapeuter, om att de blir friska både till kropp och själ, lyckliga och merpresterande (=rikare) genom yogaövningar.
Man måste ju känna till syftet och målet med yogaövningar för att bli kallad för "äregirig", men om man inte känner till syftet kan man bara kalla personen för okunnig. Det är alltså de okunniga som är i majoritet bland yogautövarna.
De flesta som har blivit sjuka av de många hundra som jag hittills har kommit i kontakt med har inte haft några äregiriga förhoppningar att bli något stort, för de har aldrig hört talas om vad det innersta hemliga syftet med dessa yogaövningar är (meditation och andningsövningar ingår i yoga-familjen, så när jag skriver "yoga" så inkluderar det också dessa övningar).
Äregirighet och högmod går hand i hand. Och eftersom högmodet är det sista som kommer att lämna oss, enligt Martinus, innan vi är mogna för "den stora födelsen" eller invigningen, som skall ske naturligt utan konstlade andliga övningar när vi har lärt oss att älska vår nästa som oss själva genom altruism, så befinner vi oss därmed alla i riskzonen. Oavsett våra mentala inställningar eller kunskaper om yoga. Alla kan bli skadade i yoga för äregirighet och högmod är det kvavarande djuriska egenskaperna i oss, egoismen, dvs. egot som bara söker sitt, och de hör därmed till kategorin "tröskelns väktare"! Ingen får, eller kan, nämligen besudla den rena andliga atmosfären utan att vara renad från sådana lägre tendenser först. Det är en evig kosmisk pricip, en naturlag, som inte kan överträdas.

Det borde därmed vara ofarligare med vanlig gymnastik för kroppens struktur och välbefinnande, än med konstlade andliga övningar. Om man väljer att tro på logiken i den andligtvetenskapliga Livets Bog.

Fler symptom, personliga berättelser och artiklar om olika konstlade andliga övningar finns beskrivna här på hemsidan.

© Kundalini Nätverk & Information Sverige All Rights Reserved

688 visningar
© Averbis förlag