Qigong- och Tai Chi-sjukan

 

Liksom yogan har också qigong och den närbesläktade övningen tai chi gjort sitt intåg i den svenska vardagen som något naturligt, och allt fler människor praktiserar dessa österländska metoder ofta med försäkringskassans, arbetsgivarens och nu även med sjukvårdens uppmuntran och välsignelse. Den allmänna tron är att om nu kineserna håller på med "hälsogymnastik" i parkerna i Kina, så är det nog hälsosamt även för oss. Det är få som känner till vad dessa övningars verkliga syfte och mål egentligen är och att man - istället för att bli friskare, "merpresterande", balanserad och lycklig - kan bli sjuk av qigong- och tai chi övningar. Ja, till och med så sjuk att man hamnar på en psykiatrisk avdelning.
Men låt oss börja från början.

Qigongens Historia

Precis som med den indiska yogaläran råder stor osäkerhet om hur långt tillbaka i tiden man får gå för att hitta qigongens rötter och förespråkarna för båda läror hävdar att den muntliga traditionen kan gå tillbaka så långt som flera tusen år f.Kr.
Qigong och tai chi, som från början är en kampsport, har sin rot i schamanismen, och de tidigaste qigongliknande övningarna i Kina var de forntida kinesiska shamanernas djurdanser. Vissa qigongrörelser och även hela stilar är än idag inspirerade av olika djurs rörelser såsom tiger, leopard, drake, orm och trana.
De tidigaste fysiska bevisen för qigong anses härstamma från ca 700 år f.Kr., då "Förvandlingarnas bok", I Ching (Yijing), kom till. Där nämns taiji, vilket betyder "den stora polen" eller "det högsta yttersta", för första gången. Taiji beskrevs som källan och enheten av de två motsatsenergierna yin - skuggsidan, den feminina kraften - och yang - solsidan, den maskulina - vilka styr hela universums skeenden och som är den yttersta grunden för allt varande, det ur vilket allt utvecklas och till vilket allt återvänder.
Runt tiden kring Kristi födelse gjorde buddhismen sitt intåg i Kina från Indien och blev snabbt mycket populär och utspridd. Det blev en ny era för qigongens utveckling som blandades med den buddistiska läran och de religiösa indiska övningarna av meditation, yogarörelser och andningstekniker. Detta medförde en andlig fördjupning i qigongövningarna. De lärdes bara ut i buddisttemplen och målet med övningarna var inriktade på "Buddhaskap" dvs. att bli upplyst, uppnå nirvana, "utslocknande", och att bli befriad från återfödelsens hjul och det jordiska lidandet. Och därmed blev qigong en hemlig lära som endast lärdes ut till speciellt utvalda lärjungar och skrifterna hölls i strängt hemligt förvar i klostren. Övningarna lärdes aldrig ut till lekmän. Det är först under 1900-talet som de andliga qigongövningarna har blivit tillgängliga för en bredare allmänhet.
Utöver denna qigong metod utvecklades det sedermera flera olika förgreningar och det lär finnas över 2000 olika stilar av qigong idag. Metoderna kan vara närbesläktade med varandra men även ha avgrundsdjupa skillnader, beroende på hur de har influerats av tibetanska, indiska, japanska eller andra religioner.
Förutom den buddistiska metoden finns taoistisk- medicinsk- konfuciansk- qigong och även olika kampmetoder.
Under Mao Zedongs kommunistregim förbjöds, förföljdes och fängslades många som höll på med de traditionella qigongövningarna, i vilka man även sägs kunna uppnå övernaturliga krafter, och en förenklad variant av qigong, "folkgymnastiken", tilläts utan straff. Men sedan slutet av 70-talet har övningar av olika qigong stilar ökat lavinartat och även spridits till väst i takt med ett allt öppnare Kina. De tidigare så hemligt bevarade skrifterna har publicerats och spridits ut. Metoderna lärs ut på veckohelgskurser och man kan bli qigonglärare utan de djupare kunskaperna om dessa övningars egentliga syfte, mål och risker. Teorierna om qigongens ursprung och syfte varierar dessutom från författare till författare vilket skapar svårigheter att skaffa sig en riktig bild av den urgamla traditionen.

Vad är qigong?
Ordet qi har från begynnelsen i den kinesiska filosofin varit uttryck för utströmning av t.ex. ånga, dimma , moln eller andedräkt och fick betydelsen "ande" eller "livskraft".
Qigong är en traditionell form av alternativ psykoterapi i de österländska kulturerna och de olika stilar som finns anses fungera som nycklar som öppnar dörrar till, eller "kopplar in universums större energi". (1)
Inom den kinesiska medicinen menar man att människans kropp har meridianer, eller energikanaler, genom vilka qi-kraften flödar.
Qi sägs vara en subtil kraft, den är icke-fysisk och icke-substantiell, men anses också vara såväl jordisk och materiell som himmelsk och immateriell. Den riktar sig inåt och det är dit man försöker kanalisera energin. Gong betyder trägen och ihärdig övning eller koncentration. Qi menas vara grunden för vår fysiska och psykiska hälsa och genom att ta in qi, eller livsenergi, in i kroppen och balansera den så ökar vår vitalitet och vår mentala hälsa.
Man förutsätter ett medvetande som skiljer sig från vår vanliga materiella uppfattningsförmåga hos den som skall göra qigong och denne måste vara både känslig och uppmärksam.
Andningstekniker, för att hetta upp och öka qi-energins cirkulation i kroppen, olika kroppsrörelser och stillhet i meditation utgör grunderna i de flesta qigongövningar, men avvikelser förekommer.
Andningsövningar i yoga hör till de farligaste övningarna och har visat sig orsaka många fysiska och psykiska sammanbrott i såväl pranayama och de idag så vanligt förekommande andningsövningarna frigörande andning (rebirthing) och holotropisk andning.
Qigongens förespråkare av idag menar att övningarna leder till ökad koncentrationsförmåga, prestationsförmåga, förbättrad stresstålighet, förmåga till avslappning och därigenom minskad muskelspänning, ökat välbefinnande, bättre sömn och förbättring av kroppens egna läkande processer samt stärker immunförsvaret.
Men vad de inte berättar, och kanske inte heller vet, är att det egentliga ursprungliga hemliga syftet och målet med rörelserna i qigong, meditationen och andningsövningarna är att försöka uppnå övernaturliga förmågor och krafter som t.ex.:

 • klärvoajanta förmågor dvs. att kunna skåda in i andevärlden
 • att genom tankekraft manipulera, slå sönder, förvränga och flytta fysiska objekt
 • att bli herre över materien och naturkrafter som t.ex. regn och vind
 • att skåda in i och förutsäga framtiden samt återuppleva forntiden
 • tankeläsning och telepati
 • att kunna utstråla energi ur sina händer och kropp med viljekraft
 • att göra kirurgiska ingrepp genom att endast använda psykisk kraft
 • bota eller förebygga alla slags sjukdomar
 • kunna hejda åldrandet
 • bli osårbar och oövervinnelig
 • att kunna kontrollera andra psykiskt och även kunna döda med tankekraft
 • att uppnå ett högre medvetande dvs. att bli andligt upplyst och bli ett med universums allsjäl - Tao (Dao), Brahman, Gud - och att uppnå "moksha" eller "nirvana", vilket innebär befrielse från återfödelse och allt jordiskt lidande.

Om de österländska religösa traditionerna och de djupt förborgade hemligheterna bakom dessa övningar saknar den materialistiskt tänkande västerlänningen all kännedom. Och idag saluförs alltså qigongövningarna som en ofarlig "hälsogymnastik" där man kan uppnå balans och hälsa. Förespråkarna talar om "vetenskapliga bevis" om förbättrad hälsa, men ingen har kunnat befästa dessa bevis med någon dokumentation.
Människor upplever ofta i början av qigong-, tai chi- och yogaövningar en positiv förbättring av sitt allmäntillstånd. Men på bråkdelen av en sekund kan detta välmående för många qigong-praktiserande förändras till sjukdom och kaos.
Även den som börjar motionera på "vanligt" sätt upplever ganska snabbt en allmän konditions- och hälsoförbättring, men mig veterligt har ingen blivit sjuk av Friskis & Svettis, vilket däremot många har blivit av qigong och yoga.
Den balans och hälsa som man hoppades på att uppnå med sina qigongövningar har istället lett många människor till svåra lidanden. Man kan nämligen bli både fysiskt och psykiskt sjuk av övningarna.

Falungong
Den, i Kina, förbjudna falungong är också en form av qigong, utvecklad av kinesen Li Hongzhi som fick lämna Kina på grund av den kinesiska regeringens oro över det snabbt växande antalet falungonganhängare. Li Hongzhi menar sig lära ut "en högre form" av qigong och säger i en intervju i Time Magazine Asia att utomjordingar håller på att invadera och ta över jorden genom att klona in sig i människor och påverka det vetenskapliga tänkandet. Dessa utomjordingar har visat sig för honom antingen i form av människoliknande varelser som har "näsor av ben" eller såsom spöken. Dessa trodde först att han ville hjälpa dem men nu vet de att han föser bort dem, säger han i intervjun.(2)
Falungong "kultiverar" människan till högre nivåer av medvetande, övernaturliga gudomliga förmågor - som dock aldrig får visas offentligt - och att uppnå Tao, den eviga himmelska sanningen, menar Li Hongzhi. De som börjar öva falungong sägs stå i ett övernaturligt förhållande till "Mästaren Li", som han kallas av anhängarna, och undervisningen får endast ske av honom själv genom kurser, eller genom att öva med hjälp av hans videoband och läsa hans skrifter. Han anser sig kunna öppna falungong-utövarnas himmelska öga, det som i yogaläran kallas för "det tredje ögat". Han skriver om demoniska influenser av onda andemakter som kan störa meditationen och som han kan beskydda sina anhängare ifrån, eftersom han ger dem sin kraft och välsignelse. "Mästaren Li" anses inplantera "falun", ett laghjul, som han menar vara en miniatyr av universum i anhängarnas nedre bukområde där det sedan snurrar oavbrutet och som får den svarta onda substansen i individen att försvinna och öka flödet av den "vita dygden" dvs. den goda substansen.
Många människor rapporteras ha blivit psykiskt sjuka även av falungong.
Qigonglärarna står lika handfallna som sina elever när någon har drabbats av oförklarliga, märkliga och skrämmande symtom som är liktydiga med de negativa effekter som yogaövningar kan ge, och som alltmer uppmärksammas eftersom fler och fler yogapraktiserande hamnar på psykiatriska kliniker världen över.(3)

Qigongsjukan - vad är nu det?
Om nu qigong vore så hälsosamt så borde det kinesiska folket höra till de friskaste i världen eftersom de har haft tillgång till denna hälsometod i minst 2000 år, men så är inte fallet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör ca 5 miljoner människor i hjärtsjukdomar i Kina och Indien. De psykiska sjukdomarna ökar lika mycket i Kina som i övriga världen, och lär enligt WHO:s beräkningar stiga till 17,4 % innan år 2020. Nästan 200.000 kineser begår självmord varje år.(4)
Nu har det för första gången utkommit en kritisk bok, en utvärdering av qigong på engelska "Qigong: Chinese Medicine or Pseudoscience?" författad av flera kinesiska vetenskapsmän och läkare. Den behandlar många av de myter om qigongens mirakulösa förmågor som jag tidigare har räknat upp.(5)

Sima Nan
En av författarna Sima Nan (Yu Li), som växt upp i en familj där både fadern och farfadern praktiserade qigong som ett försök att finna "botemedel" mot olika medicinska åkommor, började själv studera qigong under sin studietid. Han hade häpen åsett offentliga föreställningar i Peking där stora qigongmästare med tankekraft hade böjt och brutit av skedskaft och knäckt tegelstenar med sina huvuden utan att ta någon som helst skada. Han trodde att han hade upptäckt en ny värld!
Han blev djupt involverad i den inre kretsen av qigongmästare och ledamot i "Chinese Human Body Science Association", där man forskade om qigong.
Så småningom brast hans illusioner när han upptäckte att mästarnas uppvisningar och konster var rena bedrägerierna för att dupera omgivningen så att mera pengar skulle strömma in till forskningen. Han började göra egna efterforskningar och att kritiskt granska alla myter och påståenden om qigongens fantastiska sidor och fann att inget kunde bevisas och att ingen egentlig seriös forskning hade gjorts. Bara qigongmästarna blev rikare och rikare.
Hans avslöjanden och ifrågasättande attityd har gjort att han idag är hatad av många. Han har blivit misshandlad många gånger av motståndarna och han anses ha förrått sin kultur.
Hans nuvarande agentur som testar alla påstådda övernaturliga förmågor har utlyst en belöning på en miljon kinesiska yuan (ca 1,1 milj. Skr) till den som kan uppvisa någon "speciell förmåga" som resultat av qigong.(6)

Professor Zhang Tongling
Ett kapitel i boken är en rapport av Dr. Zhang Tongling, professor i psykiatri på Pekings Medicinska Universitet, om qigongframkallade psykoser som hon har specialiserat sig på och behandlat i över tjugo år. De som praktiserar qigong, kan drabbas av tvångsföreställningar, självbedrägerier, hallucinationer (syner, röster) och psykoser, menar Dr. Zhang.
Författarna till boken menar att det är svårt att definiera och förklara qigong, men anser att qigong stressar fram en intensiv koncentration på ett komplicerat bildspråk som tillhandahålls av mästarna, qigongböckerna eller videoband i ämnet.

Kulturbundna psykiatriska sjukdomar förknippade med qigong-övningar i Kina
I Hong Kong Journal of Psychiatry (7) skriver Dr Huaihai Shan från Shanghai (8) att mentala avvikande beteenden orsakade av qigong blev uppmärksammade i Kina redan på 50-talet, men fick först 1989 en diagnoskod som kulturbunden psykisk sjukdom (CCMD-2) i "The Chinese Classification of Mental Disorders".

En epidemiologisk (9) studie gjord på "Shanghai Institute of Qigong Research" av 207 personer visar att kännetecknen för qigongstörningssyndromen var:

 • Normalt beteende innan qigongövningarna påbörjades.
 • Psykofysiologiska (10) reaktioner uppstod under och efter qigong-övningarna.
 • Yttringarna av qigongstörningarna stämde inte överens med diagnoserna av schizofreni och neuroser.

Av dessa patienter hade 62% psykologiska rubbningar av varierande grad.
Enligt den kinesiska folktron kunde 62 patienter klassificeras som att de hade "skadligt flöde i kroppen", 10 hade okontrollerbart beteende, 28 hade "övermediterat" och 29 var utsatta för andebesättelse.
Bland de många olika psykiatriska symtomen hade 41 sensoriska problem, 31 problem med minnet, 34 koncentrationssvårigheter, 116 hade starkt växlande sinnestämningar, 23 vanföreställningar, 48 beteendeproblem och 4 hade psykiska obalanser (disordered consciousness). Många uppvisade allvarliga psykopatologiska (11) fenomen, ångest och depressioner.
Vanligast förekommande var akuta psykotiska reaktioner liknande schizofreni. Oftast uppstår de psykotiska syndromen bara efter några dagars qigongövningar. Andra symtom kan vara förvillande lika andra neurotiska sjukdomar.
Förvirring och osammanhängande pladder ("tungotal") hör till symtomen och likaså exalterat beteende som sedan går över i depression. Plötsliga spontana spasmer och kroppsrörelser liknande qigongrörelser uppstår utan att patienten har någon som helst kontroll över sin kropp.
Så gott som alla patienter klagar över upplevelser att qi-energin rör sig inuti kroppen och strömmar och väller upp i huvudet. Ofta upplevs att denna qi-energi fastnar någonstans och orsakar förvirring, svår huvudvärk och underlig förnimmelse i nedre buken. Hypokondri, fobier, sorgsenhet, ångest och oro över att inte ha kontroll över sig själv och tvångsmässiga tankar och bilder är vanliga symtom liksom självmordstankar.
Andra symtom är desorientering om tid, platser och personer, hörsel- och synhallucinationer, förföljelsemani och upplevelsen av att attackeras av besättande andevarelser. Alla dessa symtom är vanligt förekommande även i yogapsykoser. (12)

Qigonglärare Bob Flaws varnar
Nu kommer kanske många qigongförespråkare hävda att den här informationen kommer från kinesiskt håll och bara är negativ propaganda och förföljelse av det kinesiska folkets rätt till lite hälsogymnastik.
Så låt oss rikta blicken mot USA, till Bob Flaws, qigonglärare, akupunktör och författare till många böcker om kinesisk medicin.
Bob Flaws, som har studerat kinesisk medicin sedan 1980, skriver i en artikel "Qigong Disease: What It Is & What to Do about It" att under hans tid som assistent på Lung Hua Sjukhuset i Shanghai, 1982, strömmade det in en stadig ström av patienter som fick diagnosen "qigongsjukdom" eller "tai chi sjukdom".
Han menar att människor borde vara lite mer försiktiga med att praktisera qigong. Vad många västerlänningar inte förstår är att qigong inte är ett universalmedel, utan kan ge negativa hälsoeffekter om övningarna görs "fel", för mycket, eller av "fel" person.
I kinesisk medicin anses medvetandet vara en strålande ande, och anden är ingenting annat än anhopningen av qi i hjärtat. Qigongövningar sätter igång energiflödet i kroppen som påverkar hela systemet och kan i olyckliga fall orsaka att abnorma flöden av energi kommer i omlopp, eller motsatsen, att förstelning inträder vilket ger mycket obehagliga fysiska upplevelser och sjukliga psykiska tillstånd.

Sjukliga symtom i qigong enligt kinesisk medicin är, förutom alla ovan nämnda:

 • energistagnation och blodstockning som orsakar blockering och skadar hjärtat
 • emotionell instabilitet som kan, förutom tidigare nämnda symtom, orsaka känsloutbrott av oavbrutet gråt och/eller skratt
 • huvudvärk och allmän värk i kroppen
 • dystert, slött ansiktsuttryck
 • en mörkröd tunga med utslag och gulaktig beläggning
 • bitter smak i munnen och dålig andedräkt
 • röda ögon
 • inre ymnig slemavsöndring
 • tryck över bröstet
 • andningsproblem
 • rödaktig urin
 • förstoppning
 • skräck och allmän rädsla och fruktan
 • vredesutbrott

En skenande, oregelbunden puls och många, många fler symtom räknas upp. (13)
Qigongövningar kan alltså leda till psykiska sjukdomar, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och stroke, (14) enligt kinesisk medicin.

Fallbeskrivningar
En 44-årig gift kinesisk målare lärde sig en medicinsk form av qigong som anses vara lämpad för att bota ryggsjukdomar. Han hade ingen förhistoria av varken psykiska problem eller psykoser inom familjen. Efter en tids qigongövningar började han bli ängslig och depressiv och påstod att han visste något speciellt om världen och att "havet umgås med vattnet". Han talade med havet och hade amerikanska idéer i sitt huvud. Han blev sedermera diagnostiserad till att lida av en schizofreniliknande störning (schizophreniform disorder) och blev inlagd på ett psykiatriskt sjukhus. Efter en tid fick han återfall efter qigongövningarna och började plötsligt skrika högt och dansa runt. Han trodde att hans avlidna mor hade kommit tillbaka till livet men att han skulle bli ett spöke. Han såg bilder av Buddha och andra gudar och han upprepade tvångsmässigt en specifik qigongposition. Han blev åter intagen, medicinerad med sprutor och kunde senare återgå till sitt arbete.

En svensk kvinna som hade börjat på qigong, berättade för mig, att hon plötsligt fick syner av stora hundar och skugglika varelser vid sin säng. Hon upplevde också poltergeistfenomen, dvs. det knäppte och smällde i hennes bostad och hon kände närvaron av osynliga varelser runt sig. Hon slutade med qigong. Enligt kinesisk medicin kan man bli utsatt för besättelse i Qigong.

En 65-årig kinesisk kvinna som entusiastiskt gjorde qigongövningar för att få ner sitt för höga blodtryck, råkade ut för en akut stroke en morgon efter ett avslutat qigongspass. Efter fem dagar på sjukhus hade hon återhämtat sig bra och flyttades till stroke-rehabiliteringen. Men hon envisades emellertid med att återuppta sina qigongövningar under rehabiliteringen. Hennes övningar hade mycket inslag av statiska element såsom återhållande av andningen, som kan ge plötsliga blodtryckshöjningar. Det intressanta var, att hon var kopplad till en mobil blodtrycksmätare 24 timmar om dygnet och alltså även medan hon utövade qigong.
Blodtrycket mättes var tredje minut efter att qigongövningar hade påbörjats, och resultatet av detta visade att det systoliska och diastoliska blodtrycket ökade till en förhållandevis hög nivå och förblev förhöjd i ca 35 minuter. Man föreslog att hon skulle undvika att utföra qigongövningar som orsakade blodtrycksförhöjning. (15)

Fler fall

Det är övningen i sig, som är farlig
Qigongsjukan menas vara ett kulturbundet syndrom och de första symtomen anses ha registrerats i Kina. Men nu har fler och fler västerlänningar också drabbats av likadana symtom, så det kan ju inte längre anses vara kulturbundet.
De qigonglärare som är medvetna om riskerna varnar för qigong. De menar att "felaktigt" utlärd och tränad kan qigong, liksom tai chi, vara farlig. Deras råd är att man skall vara noga med att välja "rätt" lärare, som i sin tur har lärt sig qigong av den "rätta" läraren, och som har praktiserat den "rätta" formen av qigong i minst tio år. Man skall be sin lärare förklara vilken stil han lär ut, alltså om det är den "rätta", och hur den fungerar för att vara säker.
Men hur ska en okunnig nybörjare kunna bedöma allt detta? Till det krävs djupgående studier och kunskaper om qigong. Eleven måste alltså vara ordentligt påläst om alla de olika qigongstilar, teorier och läror som nu sprids, innan han/hon påbörjar sina qigonglektioner.
Många menar att man skall "följa sitt hjärta" eller lita till sin "intuition" i valet om läraren, och det är många som har gjort det, men likväl har de blivit sjuka.
Hur kommer det sig att även människor i Kina, som ju borde ha det allra bästa utbudet av kunniga qigongmästare, ändå blir sjuka och hamnar på psykiatriska avdelningar?
Orsaken är den att det är övningen i sig som är farlig.
Qigongs, tai chis, falungongs liksom alla yogaövningarnas ursprungliga djupaste syfte och mål är att försöka uppnå övernaturliga krafter och förmågor och högre medvetande, dvs. att bli "ett med Alltet", "Universums Allsjäl"; Tao, Brahman, Allah, Gud, eller vad man nu vill kalla detta högre medvetande.
Alla dessa läror är kvarlevor och rudiment av forntida religiösa hemliga riter och övningar, som ingen längre har den djupaste kunskapen om. Därför är de också farliga.
Det har ingenting med lärarens förmågor och kunskaper att göra vem som råkar bli sjuk, utan beror helt och hållet på den praktiserandes psykiska och fysiska hälsotillstånd dvs. om personen ifråga har medvetna eller omedvetna fysiska eller psykiska sjukdomar eller har en latent psykos. Vem som har det kan ingen bedöma i förväg, inte ens den skickligaste psykiater, än mindre då en lekman.
Samma symtom som kan uppkomma i qigong, beskriver även de som har blivit sjuka av transcendental meditation och andra former av meditation, yoga, healing, reiki, kanalisering, frigörande andning, holotropisk andning, pranayama och andra nyandliga metoder vars syfte är att försöka finna genvägar till hälsa, lycka, harmoni, framgång, psykiska förmågor, avspänning och befrielse från stress. Dessa tillstånd kan inte uppnås genom konstlade andliga metoder, dit även qigong hör hemma. Hälsa uppnår man endast genom hälsosamt leverne, sund mat, sunt förnuft och friska, positiva och kärleksfulla tankar. Stressbefriad blir man först när man har sund balans mellan arbete och vila.

Copyright © 2002-07-22 Marja S. All rights reserved.

Källor:
1. Din inre energi, (ZhixingWang om qigong) Forum 1999, ISBN 91-37-11405-0
2. Interview with Li Hongzhi i Time Magazine Asia 10 maj,1999, publicerad på Internetadress:
http://www.time.com/time/asia/asia/magazine/1999/990510/interview1.html
Artikel i Sydsvenskan: Falun Gong: Friskis & Falskis
3. Information på Internet: Kundalini Nätverk & Information i Sverige
http://www.kundalini.se
http://kundalini.se/en
Om österländska metoder, artikel av Marja S, 1996.
4. Dr. Gro Harlem Brundtland, Director-General WHO, WHO/China Mental Health Awareness Raising Event. tal i Peking 11 November 1999.
5. Qigong: Chinese Medicine or Pseudoscience? Lin Zixin (Editor), Yu Li (Sima Nan), Guo Zhengyi, Shen Zhenyu, Zhang Honglin, Zhang Tongling. Prometheus Books, Amherst, New York, 2000. ISBN 1573922323.
6. Sima Nan: Fighting qigong Pseudoscience in China
7. Culture-Bound Psychiatric Disorders Associated With qigong Practice In China, HH Shan. Hong Kong Journal of Psychiatry 2000;10(3):12-14.
8. Dr Huaihai Shan Director Department of Social and Cross Culture Psychiatry Shanghai XuHui Mental Health Center No.54, Xiqin Road Shanghai, 200233 China.
9. Den epidemiologiska metoden innebär att man kartlägger och beskriver en sjukdoms utbredning och speciella mönster i befolkningen. T.ex. om den är lika vanlig överallt eller finns det speciella hög- och lågriskområden? Nationalencyklopedin.
10. Psykofysiologisk forskning dokumenterar hur människor fungerar som enhetliga psykobiologiska system där psykiska och kroppsliga förlopp är intimt sammanvävda med varandra. Känsloupplevelser är nära förknippade med fysiologiska förändringar som i sin tur verkar tillbaka på upplevelsen. Nationalencyklopedin.
11. Läran om psykiska symtom, dvs. om avvikelser i upplevelser och beteenden. Psykopatologi omfattar såväl beskrivning av symtomen som kartläggning av deras orsaker. Nationalencyklopedin.
12. Besatthet - vidskepelse eller verklighet. Artikel av Marja S, 1999
13. Hela artikeln finns på vår engelska hemsida
14. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.
15. Hong Kong Medical Journal 2001;7:315-8. Hela rapporten.
Fler artiklar

 

 

303 visningar
© Averbis förlag